Amerieki modni dizajner i proizvodae parfema

Pro¹le je subote vidio najnoviju kolekciju lokalnog proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao veliku kolièinu gledatelja koji æe provjeriti koji bi dizajneri bili spremni za nadolazeæu sezonu. Meðu publikom mo¾emo provjeriti èak i nekoliko slavnih osoba, novinara i politièara.Rafinirana emisija ¾ivjela je u najstro¾im detaljima i sve se dogodilo bez prepreka. Na tretmanu se mogli diviti modeli koji prikazuju prekrasnu, ljetnu, ruèno izraðenu odjeæu. Njihov polo¾aj je bio kori¹ten samo na¹u laganu tkaninu s realnim, ¹arene boje, ukljuèujuæi pamuk, lan i svila. Na¹i su reporteri najvi¹e voljeli prozraène, ¹arene maxi suknje u kukièanim vrijednostima. Osim njih izazvala divljenje èipke, romantiènih haljina tudzie¿ bluze s volanima i izvezenim bikiniju. Nepovoljne odjeæa dizajneri su predlo¾eni za dame, meðu ostalima, tkane kape s relevantnim kru¾nih tokova, ukra¹ena èipkom i ¹arenim cvijeæem.Nakon showa zavr¹ila je aukcija prekrasne svadbene haljine koja je naroèito napravljena za sljedeæu ceremoniju. Haljina je plaæena osobi koja je htjela ostati anonimna. Osim toga, malo je odjeæe iz najnovije kolekcije aukcije. Prihod generiran od samog prodaje bit æe primjetan u na¹em siroti¹tu. Treba naglasiti da tvrtka voljno podupire razna dobra i djelotvorna djelovanja. Vlasnici su se na na¹im aukcijama vi¹e puta vratili na na¹e aukcije, a kao predmet aukcije bilo je i posjet jednoj od tvornica.Glasnogovornica tvrtke rekla nam je da æe najnovije kolekcije doæi poèetkom svibnja u domove. Osim toga, najavio je da tvrtka razmi¹lja o postavljanju trgovine raèunalom u kojoj æe obrnute zbirke biti korisne, a ne u stacionarnim trgovinama.Druga tvrtka za odjeæu predstavlja svaki od najveæih proizvoðaèa odjeæe kao rezultat. Ima nekoliko tvornica u cijeloj regiji. Zapo¹ljava nekoliko tisuæa ljudi, u prvom redu mnogi od najboljih krojaèa, krojaèa i dizajnera. Svakih dugo vremena ovaj brand daje zbirkama u jedinstvu s vodeæim poljskim dizajnerima. Te su kolekcije, naravno, vrlo cijenjene da se takoðer postavljaju u kilometrima dugim redovima èak i prije poèetka trgovine. Te kolekcije idu tog dana.Rezultati dana¹nje tvrtke veæ dugi niz godina u¾ivali su veliko priznanje meðu korisnicima, takoðer u zemlji i inozemstvu. Pisanje o njoj, èini se, ne spominje moæ nagrada koje je primila, a koja ukljuèuje da su rezultati najsavr¹enija klasa.

Pogledajte svoju trgovinu: Haccp jednokratnu odjeæu