Blagajne 2015 gofin

Svi porezni obveznici koji su du¾ni evidentirati prodaju dobara i usluga putem blagajne dobro su svjesni situacije, koliko se moraju ispuniti detaljni uvjeti posjedovanja i rada ureðaja o kojima se raspravljalo. Jedan od takvih zahtjeva je provoðenje periodiène tehnièke provjere blagajne. ©to, meðutim, ukljuèuje u kojem razdoblju treba graditi? Koje znaèajke ima blagajna i tehnièka provjera? O ovoj kapsuli.

http://hr.healthymode.eu/revitalum-mind-plus-lijek-za-poboljsanje-memorije-i-koncentracije/

Uz Zakon o PDV-u, blagajne moraju biti podvrgnute periodiènim tehnièkim pregledima. Nakon tog datuma ovaj je trenutak produ¾en. Takav pregled dobiva se dobrom uslugom. Prije 1. prosinca 2008. godine tehnièki pregledi blagajne pretvorili su se u godi¹nji rok. Kao pravilo trenutno va¾eæeg zakona, blagajne moraju biti prikladne za tehnièki pregled svake dvije godine od fiskalizacije ili iz nedavnog pregleda. U sluèaju uspjeha, ako porezni obveznik to ne uèini, on ili ona mogu biti podlo¾ni sankcijama. To ukljuèuje, na primjer, izricanje novèane kazne poreznom obvezniku za fiskalna kaznena djela, jer se pitanje nepostojanja periodiène provjere blagajne smatra nepropisnim èuvanjem knjige. Ovo opravdanje proizlazi iz materijala 61 § 3 k.k¹.Napravljen je test u èijim rukama se spominje izvedba takvog pregleda? Naravno, gledajuæi vrijeme u ovoj èinjenici pripada poreznom obvezniku, a ne mjestu. Vlasnik novitus delio blagajne kod spajanja datuma revizije treba obavijestiti uslugu o takvoj potrebi. S druge strane, slu¾benik blagajne, u skladu sa stavkom 31. 4. Pravilnika o blagajnama treba obaviti obvezni tehnièki pregled blagajne u 5-dnevnoj sezoni od obavijesti.Porezni obveznik bi takoðer trebao biti svjestan èinjenice da neispunjavanje roka za obavezne preglede blagajne rezultira potrebom vraæanja naknade za njezinu kupnju. Porezni obveznici podlije¾u takvim kaznama, koje tijekom tri godine od dana poèetka evidentiranja prodaje robe / usluga nisu izvr¹ile blagajnu za tehnièki pregled od strane odgovarajuæe slu¾be u tekuæem roku.Ukratko, valja podsjetiti da je korisnik odgovoran za èuvanje datuma pregleda.