Blagajne sopot

U Poljskoj potra¾nja za prevoditeljima raste vrlo lako! Tvrtke, jednom na¹e, idu na inozemno tr¾i¹te, a ugovori izmeðu poljskih i japanskih investitora vi¹e ne pi¹u takav dojam na nas. Te su promjene puno mjesto za strani jezik koji zna puno. Ali, ili je isto dovoljno da postane prevoditelj?

Odgovor je: nije lako! Dok prevoðenje kratkih tekstova nije tema, pravni ili medicinski prijevodi su svakako zahtjevniji. To su specijalizirani prijevodi, osobito korisnici.

Mora se imati na umu da je savr¹eno uèenje drugog jezika samo na stranicama prevoditelja. U sluèaju ovih medicinskih prijevoda, on mora poznavati struène pojmove, kako u ciljnom tako iu izvornom stilu. Inaèe bi bilo te¹ko prevesti detaljne opise bolesti, rezultate laboratorijskih testova, medicinske preporuke i sadr¾aj konzultacija. U suvremenoj oblasti treba dodati da takvi prijevodi zahtijevaju posebnu preciznost i preciznost, jer je i najmanja pogre¹ka u prevoditeljskoj knjizi da imaju ozbiljne posljedice. Zbog zdrave prijetnje, piæe iz faza prevoðenja medicinskog teksta je potvrda sadr¾aja od strane drugog prevoditelja. Naravno, sve to kako bi se uklonile i najmanje pogre¹ke i pogre¹ke pri upisu.

Drugi dobar primjer specijaliziranih prijevoda su pravni prijevodi. U ovom sluèaju potrebno je dobro poznavanje zakona. Takvi prevoditelji najèe¹æe koriste sudjelovanje na sudskim raspravama i moraju (usmeno prepisati. Zbog specifiènosti djela, u aktualnoj èinjenici, ne postoji pitanje o neshvatljivoj rijeèi za prevoditelja, nema ni stana za provjeru ispravnosti izraza u rjeèniku. Najèe¹æe, prevoditelj koji se bavi pravnim radom iu izvanrednim pravnim poslovima mora biti ovjeren od strane sudskog tumaèa.