Blog zdrave prehrane za trudnoaeu

Postojimo u redu, kad se dan drastièno skrati, vrijeme opasno bje¾i i mi nismo trenutak za obiène stvari. Nije neuobièajeno da ona prolazi kroz svakodnevnu prehranu.

Pripremanje zdravih obroka u zgradiU potrazi smo zaboravili pojesti ne¹to dobro, èesto se optu¾ivalo za brzi obrok na imanju, koji u smislu prehrane ostavlja mnogo zahtjeva. Sreæom, tu su pametna rje¹enja koja æe definitivno pobolj¹ati proces pripreme jela u biljci. Piæe iz takvih objekata je elektrièni rezaè povræa. Kao ¹to ime sugerira, koristi se za sitno rezanje povræa, bez potrebe da se raèuna na klasièni grater. Svi znamo kako zamorna mrkva mo¾e biti naporna. To neæemo moæi uèiniti bez da je raspr¹imo u najbli¾em okru¾enju. Elektrièni rezaè povræa je ureðaj koji æe u djeliæu sekunde pretvoriti na¹e povræe u ¹tapiæe, kri¹ke, pa ih èak i naribati do pulpe. Sve ovo æe se pripremiti ne samo brzo, veæ æe nas odvesti i do skupljanja ostataka u kuhinji. Njegova naredba æe samo ispirati nekoliko elemenata pod toplom vodom.

©to bi trebao biti elektrièni drobilica za povræe?Trebaju biti lagane velièine. Ureðaj bi trebao imati sliènu snagu i jo¹ uvijek ima nekoliko vrsta gratera, koje mo¾emo brzo zamijeniti, ovisno o potrebi. No¾evi u odvojivim graterima trebaju biti izraðeni od nehrðajuæeg èelika, ¹to æe omoguæiti higijensku ispravnost, a osim toga i vijek trajanja predmeta. Mo¾emo i obratiti pozornost da li stroj radi tiho i da li se brzo pere. Teme za svaki uredaj za rezanje bit æe poslan u perilicu posuða u stroju za pranje posuða. Elektrièni rezaè povræa u tren oka pomoæi æe nam da doèarati ukusne salate, salate i naribati krumpir za palaèinke. Zdravi, hranjivi obroci neæe biti brzo dostupni.