C tednja energije proz

Ling Fluent Ling Fluent - Učinkovito rješenje za brzo i učinkovito učenje stranog jezika

Kontroliranje poslovanja je iznimno va¾na uloga u gotovo svim podruèjima industrije, u moæi domova ili poduzeæa. Rastavljaèi i prekidaèi za napajanje snabdijevaju mnoge proizvoðaèe u na¹e moguænosti. Svaki od njih vjeruje da bi sustavi koje je on predlo¾io bili vrlo slo¾eni i prilagoðeni drugim situacijama.

Prve prednosti strujnih prekidaèa su nedvojbeno male velièine, jednostavni postupak instalacije i kori¹tenja, a prije svega vrlo visok asortiman, ako vam je potrebna pomoæna oprema.

Prekidaè napajanja je jelo koje ide tamo gdje snaga posti¾e velike prednosti. Njegovo va¾no pitanje je za¹tita drugih elektriènih ureðaja od uèinaka moguæeg preoptereæenja ili kratkog spoja. Poduzima se i po prirodi kontrolira protok razlika u elektriènoj konstrukciji.

Osnovna podjela elektriènih prekidaèa ukljuèuje niskonaponske, srednjenaponske i visokonaponske prekidaèe. Karakteristièna znaèajka niskonaponskih sklopki je radni napon manji od 1000V, a najni¾a kvaliteta su kontakti s luènim isklopom. Srednjenaponski prekidaèi napajanja obièno pru¾aju 10.000 iskljuèenja.

Ako je to potrebno za visokonaponske prekidaèe, onda se one provode u dvije tehnologije: mrtvi spremnik i spremnik. Naèin izvoðenja utjeèe na stijenu u strukturi prekidaèa, ali i na njegovu mehanièku èvrstoæu. Prekidaèi suhog spremnika odlikuju se znatno veæim otporom koji je povezan s visokom stabilno¹æu prekidaèa. Prekidaèi visokog napona obièno se smatraju zbog vrste medija koji se koristi za ga¹enje luka.