Dokumentaciju nastavnika koji ih podr ava

Nu¾nost izrade detaljne dokumentacije vezane uz rizik od eksplozije le¾i na ramenima poduzetnika koji èuvaju, skladi¹te ili skladi¹te robu koja mo¾e izazvati eksploziju. Tada ne postoje samo plinovi i tekuæa goriva koja se obièno povezuju s takvom prijetnjom. Ova takozvana roba takoðer se naziva tzv krutine s visokim stupnjem dezintegracije. Takve èestice mogu se lako zapaliti kada su izlo¾ene visokim temperaturama. Otud samo korak do moguæe eksplozije.

Mjerodavno pravoAnaliza rizika od eksplozije mora se provesti na temelju trenutno va¾eæih zakonskih propisa. U tom smislu, to je prije svega za prava ministra gospodarstva u pogledu minimalnih zdravstvenih i sigurnosnih zahtjeva na pozadini u kojoj postoji moguænost eksplozije. Promjena naèina dr¾anja odgovarajuæe dokumentacije, koja je rezultat gore navedene analize, prikazana je u Odluci ministra za mentalne poslove i nadle¾na tijela u povijesti za¹tite od po¾ara zgrada. Ova dva materijala su kljuène odredbe o pitanjima koja se odnose na pomoæ prije eksplozije. Zdravstvena i sigurnosna pravila na radnom mjestu, u kojima postoji takav rizik, zahtijevaju usklaðivanje sa ¾eljama tih prava.

Tko bi trebao provesti analizu?Analizu rizika od eksplozije treba provesti posebna tvrtka koja ima odgovarajuæe dozvole. Provest æe ocjenjivanje objekta i opisati njegovu procjenu na temelju trenutnog pravnog statusa, usporeðujuæi stanje koje je valjano s dokumentacijom koja je u tijeku. Tek tada mo¾ete imati korist od jamstva da æe se cijeli postupak provesti zajedno sa zakonom, a dokumenti æe biti pravilno pripremljeni.