Erp optima to je to

Kada tra¾ite idealan softver za tvrtke, vrijedno je obratiti pozornost na plan ERP Optima kao izvedbu tvrtke Comarch iz Krakova. Comarch ERP Optima program je èist alat za mlada i srednja poduzeæa koja olak¹avaju upravljanje kljuènim podruèjima za njih. Osim modula za raèunovodstvo i ljudske resurse, softver takoðer ima modele prodaje i skladi¹ta koji su idealni za prodajne i logistièke odjele.

potvrdaOvaj program koji se hvali, meðu ostalima posjeduje potvrdu o suradnji s Zakonom o raèunovodstvu. To proizlazi iz èinjenice da se stalno a¾urira osnovnim propisima. Osim toga, jednostavno je imati razlièite ureðaje za izvje¹æivanje i analizu te izradu online aukcija.

pretplataPlaæajuæi mjeseènu pretplatu za kori¹tenje softvera, mo¾ete kupiti ne samo uvod u njegove glavne i jake funkcije, veæ i tehnièku podr¹ku koja olak¹ava rje¹avanje tekuæih problema i primjenu rje¹enja prilagoðenih odreðenoj industriji i instituciji. Zahvaljujuæi takvom postupku, Comarch ERP Optima program ne samo da mo¾e olak¹ati i pobolj¹ati funkcioniranje pojedinih odjela i cjelokupne tvrtke, veæ i korisno u niskom pristupu podizanju njegovih uèinaka.

demoPrije kupnje Comarch ERP Optima programa, moguæe je koristiti 30-dnevni online demo ili 60-dnevni offline demo. Posljednje je posebno va¾no jer se zahvaljujuæi tome mo¾e donijeti sna¾na odluka, tj. Takav softver æe raditi u odreðenom brendu. Mnogi poduzetnici veæ su vjerovali programu Comarch ERP Optima. Iz njega izvuèe vi¹e od 60.000 tvrtki iz mnogih industrija, ¹to je znak visoke vrijednosti softvera. Kako proizlaze iz anketa provedenih meðu poduzetnicima, èak 93% ljudi koji koriste Comarch softver bili su zadovoljni njime.