Filtar za zrak 1 ine

Magnetski filtar se èesto daje kako bi se za¹titila kuæanstva, kao i druge male industrijske instalacije centralnog grijanja i tople vode, kao i bilo koji ureðaj za podatke u takvim instalacijama protiv oneèi¹æenja èvrstim tijelima. Zbog sve èe¹æe uporabe ureðaja visoke klase kao i kontrolnih i mjernih elemenata u instalacijama, postoji potreba za filtracijom vode jer je njihov ispravan i pouzdan rad uvjetovan visokim stupnjem èistoæe tekuæe vode.

nutresin

Magnetski filteri trebaju biti postavljeni na cjevovodima tako da je smjer toka vode kompatibilan sa strelicom lijevanom na trupu, a poklopac je na dijelu filtra. Filtri se mogu implementirati na horizontalnim i ravnim cjevovodima. Magnetski filteri predstavljaju trup, mre¾asti umetak, poklopac, magnetni ulo¾ak, brtvila i uèvr¹æivaèe. Izgradnja filtera jamèi veliki uèinak filtracije vode zahvaljujuæi moguænosti dvostupanjskog èi¹æenja: mehanièkim i magnetskim. Magnetski filteri mogu se koristiti u svakodnevnim instalacijama centralnog grijanja, protoènim grijaèima, automatskim perilicama, perilicama posuða, sustavima za opskrbu vodom za sve ureðaje za grijanje ili hlaðenje. Uèinci magnetskih filtera su, izmeðu ostalog, spreèavanje o¹teæenja instalacije i podataka o opremi, poveæanje uèinkovitosti ugraðenih magnetizatora, smanjenje operativnih tro¹kova, smanjenje otpornosti na vodu ili protok tekuæine u instalaciji. Magnetski filteri imaju brojne prednosti kada se tro¹ak uporabe ne koristi kao dokaz, oni takoðer ne zahtijevaju nikakvo odr¾avanje.U Engleskoj je minirano vi¹e od 20 milijuna obiteljskih kuæa, od kojih je veæina sustav centralnog grijanja, a kraj je na èelu razvoja modernih, ekolo¹ki prihvatljivih tehnologija koje poma¾u u radu sustava grijanja. Prije vi¹e od milijun godina u Engleskoj je prodano vi¹e od milijun magnetskih filtera.