Institut za psihijatriju i neurologiju u jozefu

Jedan od najva¾nijih znanstvenih i istra¾ivaèkih objekata u Poljskoj nalazi se u glavnom gradu, uvr¹ten 1951. godine zbog skupina psihijatara i neurobiologa, u ovom izvrsnom neurofiziologu Jerzyju Konorskom, Institutu za psihijatriju i neurologiju. O va¾nosti Instituta svjedoèi i èinjenica da od 1992. godine suraðuje u opsegu znanstvenog istra¾ivanja i obuke s Meðunarodnom zdravstvenom organizacijom. Misija centra je voditi vlastite poslove na podruèju psihijatrije i neurologije, koordinirati ih na nacionalnoj razini, pru¾ati konzultacije s dr¾avnim tijelima o velièini tih podruèja (izvje¹æe o ovisnosti o drogama, izvje¹æe o HIV-u i AIDS-u, rad na programu protiv alkohola te dijagnostièke i terapijske aktivnosti (hospitalizacija i pomoæ u ambulantnim postavkama. Objekt se pokreæe i izdaje (dva meðunarodna èasopisa, vje¾be i doktorske pripreme. Institut se sastoji od dvadeset i tri klinike (ukljuèujuæi kliniku Nerwice, klinièku klinièku rehabilitaciju, Odjel za djeèju i adolescentnu psihijatriju, neurolo¹ku kliniku i znanstvene trgovine (npr. Institut za javno zdravstvo, Odjel za prevenciju i aktivnost ovisnosti. OK znanylekarz.pl struènjaci Instituta takoðer dobivaju sretna, izuzetno pozitivna mi¹ljenja. Pacijenti hvale pristup pacijenta, njihovu profesionalnost, brzinu dijagnoze i lijeèenje. Na¾alost, Institut za psihijatriju i neurologiju bori se s velikim problemima. U 2014., prema rijeèima direktora instituta, dug je prema¹io pedeset ¹est milijuna zlota, a jedna zgrada zahtijeva veliki remont, za koji postoji nedostatak sredstava. Mali broj kupaonica, proki¹njiv krov, propu¹teni prozori, pljesnivi zidovi, smanjeno osoblje, nemoguænost izoliranja lo¹ih ljudi i osiguravanje udobnih uvjeta samo su dio problema Instituta. Pitanje sredstava za popravke klinika ostaje politièko pitanje i prema glasnogovorniku Ministarstva zdravstva ovisi o "bogatstvu odjela portfelja". Mo¾da æete u kratkoroènom razdoblju moæi kupiti materijale za obnovu, a Institut æe moæi obavljati svoju ulogu tretmana od ulaza u leða.