Lijeenieki pregled zaposlenika

Seksuolog - prva pojava u njegovom uredu obièno se izra¾ava stresnim dogaðajem, ali odgaðanje odluke o posjetu mo¾e imati katastrofalne posljedice. Mnoge ¾ene koje imaju seksualne poremeæaje odgaðaju savjet lijeènika, èesto odgaðajuæi mnogo godina. Dakle, to nije jednostavno rje¹enje, jer nije dovoljno da ne rije¹i problem, pa okus mo¾e dovesti do eskalacije disfunkcije. U industriji seksologije, dakle, postoje svi aspekti povezani s seksualno¹æu nekoga u fizièkoj sferi, ali se dotièno polje takoðer bavi pitanjima koja se tièu ljudske du¹e i emocionalnosti. Seksolozi u ¹irokom gradu (kao ¹to je Krakow dostupni su gotovo odmah, sve ¹to trebate uèiniti je tra¾iti jezik u tra¾ilici. Seksualne disfunkcije, prigovori na vlastitu orijentaciju ili fizièki identitet ili borba u kombinaciji s prihvaæanjem iz kartice socijalne sredine najèe¹æi su problemi pacijenata koji komuniciraju s seksologom. Nelagoda u kombinaciji s komplikacijama seksualnog ¾ivota ima dijametralnu ideju za jednostavno postojanje, tako da ne smijemo podcjenjivati simptome koji nas ometaju.

Unatoè sveprisutnosti seksa u okru¾enju, veæina se ljudi jo¹ uvijek stidi otvoreno razgovarati o materijalima koji se odnose na njihovu seksualnost. Zbog sada¹njeg razloga mnogi ljudi ¹ute zbog brojnih la¾i, pogre¹nih tumaèenja, stereotipa i zabluda o seksu i seksualnosti. Susret s seksologom je stoga prilika da se suoèimo s na¹im najozbiljnijim problemima i podupire njihovo uèinkovito rje¹enje. Nema svrhe u osnovnoj specijalizaciji odreðenog seksologa (ili istog psihijatra, ginekologa ili interniste prije inicijalne posjete morate zavr¹iti psiholo¹ki kako biste dali detaljan intervju. Njegov predmet je vjerojatno najpotpunije razumijevanje od strane struènjaka za zabrinjavajuæe pitanje, uzimajuæi u obzir sve biolo¹ke, medicinske, psiholo¹ke i socijalne aspekte. Pouzdan seksolog treba postaviti pitanja o zdravstvenom stanju, mentalnom blagostanju, starim i intimnim vezama, fizièkoj orijentaciji i rodnoj identifikaciji, spolnom razvoju, stajali¹tu o problemu spola i prethodnim dogaðajima u posljednjoj misli.

African MangoAfrican Mango Sveobuhvatna priprema za mršavljenje

Morate shvatiti da kao pacijent imate pravo zahtijevati od seksologa da po¹tuje va¹a seksualna prava, to jest oèekivati od lijeènièke perspektive: razumijevanje, ljubaznost, osobnu kulturu, nepristranost, prihvaæanje seksualne orijentacije i identiteta, po¹tivanje granica psihofizièke intimnosti i razumijevanje za vas informacije. Sljedeæi stupanj dijagnoze seksologa nakon intervjua bit æe somatsko pitanje struènjaka u srodnim granama (tj. Ginekologa u uspjehu vjenèanja ili urologa u uspjehu mu¹karaca, iako se psiholo¹ki pregled mo¾e dodatno raèunati pri odabiru odgovarajuæeg upitnika ili testa. Seksolog takoðer mo¾e predlo¾iti upuæivanje za biokemijske i hormonalne krvne testove, tj. Mjerenje glukoze i kolesterola ili progesterona i estrogena ili testosterona. Moramo odgovoriti da seksualne ¾elje ulaze u skupinu fiziolo¹kih potreba, a njihovo zadovoljstvo je piæe neophodnih elemenata koji daju ¾ivotni smisao.