Medunarodna suradnja

Otvaranjem zidova i ponudom suradnje meðunarodnih brandova prethodnih godina stvoreni su mnogi drugi prijedlozi za prevoditelje. Oni prate predsjednike, predstavnike velikih korporacija i takoðer preporuèuju razlièite prijevode, takoðer na poslovnim sastancima kao i va¾nim ugovorima. Takva je uloga te¹ka i zahtijeva mnoge vje¹tine, a ne samo jeziène vje¹tine.

Jedna od veæih metoda su konsekutivno prevoðenje, gdje utjecaj ne prekida govornik, samo bilje¾i njegovu pozornost, a nakon njegove provedbe stavlja na stranu ciljni jezik. U sada¹njem smislu, mora se naglasiti da konsekutivni prijevod nije o preciznom prevoðenju mi¹ljenja svakog govornika, veæ o crtanju najva¾nijih aspekata mi¹ljenja i pru¾anju opæeg smisla. Prevoditelji sami priznaju da je to ozbiljan zadatak, jer osim ¹to znaju jedan jezik, mora se pokazati sposobnost logiènog razmi¹ljanja. U zemlji taj utjecaj mora odluèiti ¹to je najvrijednije u odreðenoj reèenici.

Simultano prevoðenje je popularniji oblik prevoðenja. U ovom sluèaju, tumaè - pomoæu slu¹alica - èuje govor u osnovnom jeziku i dodatno obja¹njava tekst koji je èuo. Ovaj model prijevoda najèe¹æe se reproducira u televizijskim ili radijskim izvje¹tajima.

Meðutim, najèe¹æe je va¾no susresti se s oblikom veze. Ovaj stil prijevoda sastoji se u èinjenici da govornik govori 2-3 reèenice, uzima pauzu i u ovoj fazi prevoditelj prevodi izraz s izvornog jezika na posljednji. Dok konsekutivno prevoðenje zahtijeva bilje¾enje, u prijevodima veza, zbog specifiène kolièine teksta, oni nisu prikladni.

Navedeni primjeri samo su neke vrste prijevoda, postoje i prateæi prijevodi u zemlji (najèe¹æe na sastancima dr¾avnih tijela i politièara ili pravni / sudski prijevodi.

Sigurno je sigurno: u prevoditeljskim knjigama, pored savr¹enog poznavanja odreðenog jezika, procjenjuju se i refleksi i fokus, ali je dikcija dobra i razina stresa je izvrsna. U dogovoru s sada¹njim, odabirom tumaèa, vrijedi vidjeti njegovo znanje.