Moderne tvrtke u c leskoj

Tvrtka Comarch moderna je na na¹em tr¾i¹tu veæ 23 godine. Do posljednjeg stanja tvrtka je postala lider u podruèju inovativne metode s naglaskom na IT planove. Ovako veliko vrijeme na trgu omoguæilo je da se profiliraju stilovi i postignu meðunarodni uèinci ne samo u telekomunikacijama, nego iu osiguranju, trgovini, dr¾avnoj upravi i srodnim industrijama.

Razvoj i profesionalna uslugaU Comarch Optima, cjenik je postavljen tako da pru¾a moguænost kori¹tenja i srednjih poduzeæa i vanjskih korporacija. Tvrtka nudi online obuku, zahvaljujuæi kojoj zaposlenici uèe o uèinkovitim metodama kori¹tenja usluga. Ako je potrebno, tvrtka nudi uslugu struènog tehnièara od povjerenja koji æe biti imenovan kako bi uklonio probleme kori¹tenja povjerljivosti i po¹tivanja svih zakona o za¹titi potro¹aèa.

ponudaMeðu Comarch proizvodima postoji sav potreban softver za sigurno poslovanje tvrtke ili tvrtke. Ponuðeni antivirusni program, koji se mo¾e slobodno mijenjati u smislu pouzdanih i lo¹ih datoteka i web stranica, a time i straha od kraðe podataka ili propu¹tanja kljuènih podataka, sada je pro¹lost! Piæe meðu najpopularnijim paketima je ono koje se daje poreznim savjetnicima, pomoæi æe u upravljanju raèunima, raèunovodstvenim i poreznim knjigama, a prije svega omoguæiti æe nisko upravljanje Raèunovodstvenim dru¹tvom s èistim suèeljem i promjenjivim funkcijama.

Navedeno je oporavakU uspjehu gubitka va¾nih informatièkih informacija, klijenti su u moguænosti zatra¾iti operaciju sigurnosnog kopiranja datoteka, tj. Oporaviti ih lijeènici iz naziva Comarch SA èak i na ozbiljno o¹teæenoj opremi, npr. U sluèaju po¾ara ili poplave.

Comarch Optima je iznimno popularan sustav usluga u na¹em svijetu. Broj redovitih kupaca prema¹io je 60.000 lakih i malih robnih marki u cijeloj Poljskoj!