Modna revija kako se odijevati

Pro¹le subote odr¾ana je prezentacija najnovije kolekcije lokalnog proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao veliku dozu gledatelja, koji su morali provjeriti ¹to su dizajneri uèinili za sezonu spajanja. Meðu publikom mogli smo vidjeti i nekoliko slavnih osoba, novinara i politièara.Dobro osmi¹ljena predstava postojala je za najbr¾u svrhu i sve je uèinjeno bez ikakvih prepreka. Na sustavu smo se mogli diviti modelima koji predstavljaju divnu, ljetnu, ruèno izraðenu odjeæu. Za njihovu proizvodnju kori¹tene su samo zelene i osjetljive tkanine s dobrim bojama, ukljuèujuæi pamuk, lan i svilu. Na¹i novinari su voljeli prozraène, ¹arene maksi suknje koje su bile u potpunosti kukièane. Meðu njima, po¹tovanje su donijeli i èipka, romantiène haljine i bluze s ukrasima i vezenim bikinijem. Za ljetnu odjeæu, dizajneri su, meðu ostalim, za ¾ene predlo¾ili pletene kape s debelim kru¾nim raskri¾jima, ukra¹ene èipkom i zanimljivim cvijeæem.Nakon koncerta odr¾ana je aukcija lijepog vjenèanja kreiranog posebno za novu priliku. Haljina je plaæena osobi koja je planirala ostati anonimna. Osim toga, prodano je i nekoliko odjevnih predmeta iz najpopularnije kolekcije. Prihodi od ove dra¾be bit æe prebaèeni u obli¾nje siroti¹te. Potrebno je naglasiti da tvrtka voljno podr¾ava razne dobrotvorne i pozitivne akcije. Korisnici su u vi¹e navrata objavljivali svoje proizvode na aukcijama, a ako je predmet prodaje bio èak i posjet svim tvornicama.Predstavnik tvrtke rekao nam je da æe najnovija kolekcija iæi u tvornice poèetkom svibnja. Osim toga, najavio je da brand razmi¹lja o otvaranju online poslovanja u kojem bi bile dostupne obrnute kolekcije nego u stacionarnim tvrtkama.Lokalni brand odjeæe jedan je od najzdravijih proizvoðaèa odjeæe u regiji. Ima nekoliko tvornica u cijeloj zemlji. Zapo¹ljava nekoliko tisuæa zaposlenika, u sada¹njosti uglavnom najbolje krojaèe, krojaèe i arhitekte. S vremena na vrijeme tvrtka proizvodi kolekcije u skladu s poznatim poljskim dizajnerima. Ove kolekcije u¾ivaju tako veliko priznanje da se prije poèetka trgovine, oni koji su spremni u ranim jutarnjim satima kreiraju u tankim redovima. Ove zbirke imaju ovaj jedinstveni dan.Utjecaj sada¹nje tvrtke iz mnogih godina visoko je cijenjen od strane potro¹aèa, kako na terenu tako iu inozemstvu. Pi¹uæi o njoj, ne mislim da ne spominjem moæ zadovoljstva koju je dobila, a koji daju rezultate kao najsavr¹eniju vrijednost.

Pogledajte svoju trgovinu: Odjeæa za jednokratnu upotrebu