Neplodnost zamo ae

Neplodnost je jo¹ uvijek velika drama za parove koji tra¾e dijete. Izvoðenje njihovog najva¾nijeg sna, odnosno ¾elje da se djeca zaustave nemoguæe. Ova faza koja lo¹e utjeèe na rutu u klubu. Stoga je, unatoè te¹koæama, vrijedno zauzeti borbu za rje¹avanje ove teme. Postoji mnogo razloga za neplodnost, a samo æe ispravna dijagnoza dati odgovor da li par koji tra¾i dijete ima priliku prevladati ovu umjetnost.

Dijagnoza neplodnosti zapoèinje medicinskom povijesti, ¹to lijeènik radi s parom koji tra¾i dijete. Postoji va¾na struja jer se problem neplodnosti odnosi i na ¾ene, kao i na mu¹karce. Tijekom intervjua, struènjak postavlja mnogo pitanja, u najnovijem intimnom. Lijeènik æe vas pitati meðu ostalima o naèinu ¾ivota, pro¹lim bolestima i lijekovima. Kako bi se pripremili za takav razgovor, vrijedi saznati jesu li va¹i roditelji, djedovi i bake svi problemi i da li smo na sljedeæim bolestima kao ¹to je dijabetes. Nakon ¹to lijeènik prikupi sve informacije koje su mu potrebne, on ili ona pregledava potrebne testove. Va¾no je naglasiti da klijent treba biti prvi koji æe biti podvrgnut dijagnostici jer je vrlo sretan ¹to iskljuèuje neplodnost. Dovoljno je napraviti test sjemena. Njegovi krajevi mogu iæi veæ 24 sata nakon testa. Prva faza kod ¾ene je provjera razine hormona koji se odvijaju tijekom reprodukcije. To se pitanje obièno dogaða ujutro jer pacijent ¾eli postojati na prazan ¾eludac. Njezin je uèinak predstavio struènjak koji donosi novu odluku s parom. Sada¹nji stadij postoji iznad onih koji se izvode kod ljudi kada analiza sjemena nije pokazala nikakve abnormalnosti. Sljedeæi korak je pripremiti testove snimanja u osobi. Njihov je plan procijeniti pravilnost reproduktivnih organa. To je osobito istinito u sluèaju kada je ¾ena zadr¾ala povijest u operaciji.

Èesto mnogi struènjaci preporuèuju da ¾ene promatraju ciklus prije nego ¹to predlo¾e drugaèiju metodu istra¾ivanja. Samo voditi brigu o tome je mnogo za reæi o prirodi problema neplodnosti.