Osposobljavanje socijalnog radnika

Blagajne su elektronièki ureðaji koji bilje¾e iznos dobrog poreza i PDV-a na zanimljivim i maloprodajnim uslugama. Poduzetnici koji su prema¹ili iznos prometa koji je nametnulo Ministarstvo financija odgovorni su za registraciju maloprodaje uz pomoæ fiskalnih blagajnika novitus sento e. U prirodi, ureðaj blagajne svakako lijeèi u poslovnom upravljanju, jer je prodaja registrirana poluautomatski, a ostavljena je registracija. o memoriji interne blagajne.

Blagajne imaju funkciju izrade dnevnog izvje¹æa, koje je odgovorno. U dnevnom izvje¹æu odabire se iznos dnevnog prihoda koji se ne mijenja jer se upisuje u memoriju blagajne i ra¹èlanjuje na programirane PTU stope. Sredstva se dijele na autonomne iznose i one koji se koriste na raèunalu. U sluèaju autonomnih blagajni, to su ureðaji opremljeni centralnim softverom i imaju ugraðenu bazu PLU proizvoda, tj. Popis kodova i slova s odgovarajuæim poreznim stopama PTU-a, cijene i bar kodove koji se mogu naæi u trgovini. Zahvaljujuæi softveru moguæe je uzeti u obzir vrijednost poreznih stopa i materijalnu osnovu za simbole. Takve blagajne, nakon uno¹enja PTU koda ili skeniranja proizvoda pomoæu ureðaja za skeniranje, daju ga u matiènu bazu i izdaju raèun kupcu. Kraj transakcije obièno se zavr¹ava pomoæu gumba s natpisom "sum" ili "gotovina". Program autonomne blagajne kasnije èita skladi¹ni program za upravljanje radom trgovine. Ove vrste blagajne mogu se dodatno naèiniti na naèin povezivanja s stolnim raèunalom. Na¾alost, kockarnice ovog standarda imaju odreðeni temeljni nedostatak - neæe dopustiti unos baze podataka od vi¹e desetaka tisuæa robe. Kupnja blagajne za novi trenutak nije lijepa ideja. Alat nije potreban u ranoj godini voðenja ekonomske kampanje, a ako planiramo previ¹e jaèe nego ¹to zakon predviða, najbolje je da se opremimo sa sumom prije poèetka rada.