Podizanje djeteta najbolja knjiga

ATEX direktiva je materijal èija je glavna svrha vrijedna zone u opasnosti od eksplozije. Ta se informacija dobiva za cjelokupne ureðaje i za¹titne metode koje u redu jednostavnog ili niskog mogu uzrokovati eksploziju metana ili ugljene pra¹ine. Ova direktiva ima jedinstveno mjesto, na primjer, za rudnike, gdje postoji visoki rizik od eksplozije.

Ovaj materijal podrazumijeva zahtjeve atexa u odjelu dotiènih ureðaja. Meðutim, trebali biste imati opæe ¾elje koje se mogu pro¹iriti drugim dokumentima. Meðutim, zahtjevi postavljeni ni u jednom obliku ne smiju biti u neskladu s naèelom.Piæa iz zahtjeva atex ukljuèuju potrebu provjere i oznaèavanja ureðaja ili za¹titnog sustava u smislu usklaðenosti sa zahtjevima sigurnosti. Takvu provjeru provodi tijelo za prijavu, a svi ureðaji trebaju biti isporuèeni u CE pokretu, ¹to bi trebalo biti èitljivo za sve. Oznaka CE ima namjeru utjecati na sigurnost uporabe, za¹titu zdravlja i za¹titu okoli¹a.Osim toga, ureðaji i za¹titne metode trebaju biti predviðeni u Ex oznaci - to jest, specijalistièkoj oznaci za¹tite od eksplozije.Ureðaji i za¹titne metode koje æe funkcionirati / biti smje¹tene u podruèjima ugro¾enim eksplozijom metana ili ugljene pra¹ine, trebaju biti uzrokovane u skladu s tehnièkim mi¹ljenjem. Dobivaju se na temelju analize moguæih o¹teæenja tijekom rada. Na isti naèin moraju postojati oba standarda kada su i elementi.Ureðaji, za¹titni sustavi, dijelovi, podsklopovi trebaju biti izraðeni od takvih proizvoda koji se ni na koji naèin ne mogu zapaliti. To znaèi da ne mogu biti zapaljive, a osim toga ne mo¾e biti kemijska reakcija s eksplozivnom atmosferom. To znaèi da ni na koji naèin ne mogu nepovoljno utjecati na za¹titu od eksplozije. Potrebno ih je utvrditi za koroziju, zavr¹etak, elektriènu struju, mehanièku èvrstoæu i temperaturne uèinke.Na kraju, ATEX direktiva ima, prije svega, za¹titu biæa i ljudskog zdravlja.