Poslovno upravljanje u eri globalizacije

Program comarch xl ima isti sustav poveæane ERP klase koji djeluje i mijenja proces upravljanja modernim poduzeæem. ERP softver ugraðen je u tvrtke razlièitih velièina, od najmanjih, vi¹e osoba do visokih tvrtki s velikim brojem poslovnica u svijetu.

Glavne prednosti ovog softvera skale vidljive su u sljedeæim podruèjima poslovanja:- raèunovodstvo i raèunovodstvo,- zemlji¹te i skladi¹tenje,- privatni i inozemni promet dokumenata,- analiza internih procesa tvrtke,- prodaja i reguliranje informacija s konaènim èovjekom,- upravljanje ljudskim resursima poduzeæa.

Program comarch xl odreðen je vrlo ¹irokim cestama i mo¾e biti modularan.Koristim ga za stvaranje rje¹enja prilagoðenog stvarnim potrebama poduzeæa.Serija modula je skupljena u velièinama koje logièki kombiniraju funkcionalnosti koje rade zajedno.Za svaku tvrtku odabran je sustav comarch. & Nbsp; Naruèi prethodi detaljna analiza svih procesa i potreba poduzeæa. Zahvaljujuæi tome, rje¹enje omoguæuje maksimalnu uèinkovitost u pozadini.Osim standardne verzije licence, comarch nudi i sustav u SaaS projektu, ili softver kao uslugu. Cijela usluga tada djeluje kao dio raèunalstva u oblaku. Pristup je moguæ putem internetske veze putem web-preglednika.Ovaj stil distribucije smanjuje tro¹kove implementacije proizvoda u konaènog èovjeka. Ne predstavlja nu¾nost ulaganja u proizvodne servere i anga¾iranje struènjaka za upravljanje i odr¾avanje softvera.Za tehnolo¹ka poduzeæa program nudi posebne module. Oni omoguæuju definiranje proizvodnih procesa.U bazu podataka mogu se uvesti tehnièki parametri kori¹tenih sirovina kao i zamjene. Imati nove tehnolo¹ke verzije omoguæuje vam prilagodbu ponude tvrtke vanjskom primatelju.Trenutno se program comarch xl koristi u preko 5.000 ureda diljem Poljske. Najveæi dijelovi koje softver podr¾ava ukljuèuju, izmeðu ostalog, graðevinsku, kemijsku, transportnu, internetsku i automatizaciju.Najveæi pojedinci su:- Trgovac- VOX graðevinska skladi¹ta