Prijevod na engleski

Farmaceutski prevoditelj podrazumijeva iznimno opasan rad koji zahtijeva pravilnu vezanost za na¹u struku, visoku marljivost i kontinuirani razvoj vokabulara. Ako smo farmaceutska tvrtka, onda æe nam sigurno biti koristan farmaceutski prevoditelj, samo da bismo preveli obja¹njenja o lijekovima uvezenim iz inozemstva ili prevesti trenutne rezultate razlièitih studija.

http://hr.healthymode.eu/vivese-senso-duo-shampoo-sampon-protiv-gubitka-kose/

Igra æe svakako biti, ako smo ¹iroki farmaceutski koncert, mi smo zaposlenici razlièitih nacionalnosti, a ne svatko je u jednom plus istom jeziku, i kao rezultat toga, rezultati njihovih iskustava i uèinci rada opisuju u stilu u kojem odgovaraju. I ovdje dolazi farmaceutski prevoditelj! I to je razlog za¹to bi to trebala biti ¾ena koja je bila u slu¾bi ove profesije, a ne, na primjer, tek poèetnik, odmah nakon diplomiranja, potpuno bez profesionalnog iskustva. Oh, ne! Farmaceutski prevoditelj je tako odgovoran posao (mo¾e li se dobro prevoditi, na primjer, istra¾ivanje o novom lijeku, mo¾e ovisiti o pu¹tanju na tr¾i¹te, pa zahtijeva odgovarajuæu i, najva¾nije, odgovornu osobu koja poznaje tu profesiju koji slu¾i. Mo¾e se bez pretjerivanja reæi da osoba koja je farmaceutski prevoditelj ovisi o opstanku tvrtke, jer buduæi da tamo ima stranaca, protok komunikacije zahtijeva odva¾nost i redovno stvaranje. Bilo kakva ka¹njenja nisu preporuèljiva, jer to mo¾e biti smanjenje potencijalne dobiti!Zato, ako veæ zaposlimo èovjeka koji æe djelovati za nas kao farmaceutskog prevoditelja, uèinimo to s na¹om glavom, nemojmo ¹tedjeti materijalna sredstva za regrutiranje i za njegovu naknadu. Stoga moramo prihvatiti da je farmaceutski prevoditelj iznimno va¾na osoba u jedinici i vjerojatno zahtijeva visoke cijene. Ako ga sada prihvatimo, slo¾it æemo se s tim, pripremit æemo i odgovarajuæa financijska sredstva, vjerojatno æemo otkriti dobru osobu koja obavlja profesiju "farmaceutskog prevoditelja", a takoðer æemo biti zadovoljni ovom suradnjom.