Priprema za svadbeni vodie

Planiranje vjenèanjaZa svakog èovjeka, dan vjenèanja je ozbiljno iskustvo. I to ne ovisi o tome hoæemo li se vjenèati s intelektom ili je na¹ najveæi san. Sanjao sam taj trenutak od djetinjstva. I to se dogodilo. Moj dugogodi¹nji zaruènik mi je zapravo predlo¾io. Poèeli smo pripreme za ovaj poznati dogaðaj. Soba, haljina, odijelo su glavne stvari o kojima smo razmi¹ljali. Nismo postavili svaku veliku svadbu, tako da se soba mogla naæi vrlo brzo. ©to se tièe ¾enske haljine, upravo sam je naruèio. Dugo sam znao ¹to ¾elim, nisam ni poku¹ao tra¾iti u biljkama, samo sam oti¹ao na krojaèicu. ©to se tièe odijela, buduæi suprug se nije ¾alio na bend. On bi htio odjenuti svoje trenutno odijelo, jer se u njemu, kako je mislio, osjeæao sjajno. Dodaci su takoðer i¹li brzim tempom.

Izbor vjenèanih prstenaJo¹ uvijek postoji izbor vjenèanih prstena. Obje volimo svijetle, moderne stvari. U klubu su vjenèani prsteni takoðer ¾eljeli ostati na ovom jeziku. Do¹li smo na ideju da postoji veza izmeðu bijelog i crvenog zlata. Malo smo pretra¾ili, ali smo ga prona¹li gotovo savr¹eno. Prije nego ¹to su spremni primiti, u salonu su nam ponudili privremene bendove, za vrijeme anga¾mana.

Privremeni vjenèani prsteni?To je da nova popularnost takoðer ima sposobnost da dr¾i va¹e prste drugom nakitu. Malo sam se nasmijala, ali kasnije sam shvatila da ako je to isto za mene kao drugi prsten, to je apsolutna novost za mog prijatelja. Uostalom, koji tip ¾eli nositi lijekove na prstima? Oni ne vole biti prstenovani. Slo¾ili smo se s ovim pristupom i hrabro smo djelovali u na¹im aktualnim vjenèanjima. Moj drugi mu¾ je hodao i pokucao na ovu vezu za sve ¹to je mogao. Posebno za naoèale. I naravno za pintu piva. Ali moram priznati da je bio ponosan na nju. I predlo¾io sam svim svojim prijateljima. Postojale su samo èudne situacije. Neki su mislili da smo se veæ o¾enili i da ih nismo obavijestili. Jedna se tetka osjeæala posebno uvrijeðenom i bilo ju je te¹ko uvjeriti da to jo¹ nisu savr¹eni vjenèani prsteni. Rekla je da je svijet takoðer lud u ovom ludom svijetu koji ne bi pripadao. Ali obeæala je da æe doæi veliko vjenèanje. Na poleðini smo od zlatara dobili odgovarajuæi vjenèani prsten. Bili su savr¹eni. Toèno one koje smo naruèili. Trenutno, jedva èekamo da ih slu¾beno postavimo.

https://neoproduct.eu/hr/snail-farm-jedinstvena-snaga-ljekovitih-svojstava-sluzavog-sluzi-za-lijepu-i-vjecno-mladu-kozu/

sveèanostDo tog va¾nog dana. Vrijeme je bilo visoko, sunce je sjalo, ¹to je definitivno savr¹ena prognoza za dno. Ne mislim na bilo kakva praznovjerja i toliko sam ih voljela. Crkva je bila dobra, ukusno ureðena, ¹to je bila vrijednost mojih planova i sestara. Doista su se pojavili povodom zadatka. Obukli smo se za mase gostiju. Sveæenik nam je dao ohrabrenje. Kao rezultat toga, do¹le su najva¾nije rijeèi: Da. Brzo su prona¹li mu¾a i ¾enu. Mnogo su zadovoljni. Sada je vrijeme za igru. Pred nama je bilo vjenèanje. Svi smo se preselili u iznajmljenu sobu, poslu¾ena je sveèana veèera. Prethodno naruèeni orkestar svirao je chop. Plesu i grmljavini nije bilo kraja. Svi su bili do zore. Bio je to stvarno dobar dan.