Prodaja na blagajni

Prije svega, va¾no je voditi raèuna o tome da blagajna i financijski pisaè nisu isti. Postoje ureðaji koji se meðusobno jako razlikuju. Iako su èesto meðusobno pomije¹ani, imaju razlièite sustave registracije prodaje i karakteriziraju ih razlièite funkcije.

Blagajne imaju sve sustave upravljanja prodajom. Oni sadr¾e bazu podataka o robi i pomoæi, tako da ne ¾elite biti povezani s bilo kojim drugim ureðajem. Mo¾ete reæi da su oni samodostatni. Zbog potonjeg, oni zauzimaju nekoliko radnih mjesta od fiskalnih pisaèa koji su im dostupni, ¹to je nesumnjivo prednost. Poznato je da me sve èini da toliko zaradim i istovremeno tro¹im najmanje.Fiskalni pisaèi su poveæane blagajne. Osim moguænosti ispisa raèuna i odr¾avanja sustava prodaje, one takoðer imaju i opse¾nije funkcije. Na primjer, mogu pratiti inventar proizvoda koje ustanova koristi u na¹oj ponudi. Zahvaljujuæi toj moguænosti, uvijek znate ¹to se u odreðenom trenutku mo¾e pojaviti u hipermarketu i ¹to treba kupiti u sliènom trenutku. Osim toga, u njihovo tijelo mogu se èitati razlièite promocije. Ne samo uobièajena smanjenja cijena, nego èak i jeftinija prodaja robe u paketu, na primjer: Kupite dva proizvoda, a treæi dobivate besplatno. Dodatna prednost je u tome ¹to su u moguænosti izravno ispisati fakture PDV-a, kao i ponudu za pobolj¹anje prijema prije ispisa. Takve okolnosti nemaju fiskalne blagajne. Meðutim, za razliku od blagajne, one nisu samodostatne i normalno funkcioniram, moraju biti spojene na vanjske sustave prodaje, tj. Na raèunalo. To je takoðer prednost kao i nedostatak. Posljednja znaèajka je da bez raèunala nije moguæe ispisati potvrde. Kupnja raèunala tada se dodatno naplaæuje. Prednost je, ipak, u tome ¹to su podaci o prodaji pohranjeni u raèunalu toèniji i jednostavniji. Stoga se fiskalni pisaèi nadziru na mjestima gdje je baza robe znatno visoka. Unatoè velikoj prednosti prednosti fiskalnog pisaèa u odnosu na blagajnu, prije nego ¹to se odluèi za kupnju, vrijedi razmotriti treba li nam takva specijalizirana oprema. Za ¾ene koje vode male trgovine, slo¾en sustav rada nije od pomoæi i tro¹ak blagajne slabiji je od fiskalnog pisaèa.