Prodavatelj u trgovini namirnicama obujma du nosti

Odnos izmeðu ove dvije vrste je kompromisna knjiga koja se bavi objema stranama. Stoga treba razgovarati jedni s drugima, a ne pobjeæi u vi¹ednevnu ti¹inu koja ne donosi dobro kontaktu, pa èak i pobuðuje meðusobne sumnje. Problem je problem, pa tako i na¹ svakodnevni ¾ivot. Mije¹amo èak i za male stvari, a vi morate ne¹to poduzeti. Terapija za parove je sjajno rje¹enje koje æe omoguæiti utvrðivanje uzroka zastoja u sustavu.Na svakom sastanku s terapeutom prikazane su situacije iz na¹e biografije, koje izazivaju lo¹e uspomene, ¾aljenje prema partneru, ljutnju, razoèaranje. Dubinska analiza ljubavi partnera i uzajamnog pona¹anja olak¹at æe im da vide uzrok svojih reakcija, ¹to obièno dovodi do emocionalnog povlaèenja dvoje ljudi.

Upadajuæi u vezu s dodatnom ¾enom, moramo se dogovoriti da je upoznata i sa stilovima i navikama. Ponekad se dogodi da zajednièki ¾ivot, vidimo sukob dva vrlo razlièita svijeta, gdje smo odgojeni kao isti, a ono ¹to smo izveli iz dvorca ne odgovara drugom dijelu. Zato je prikladno razmi¹ljati o tome kako ¾ivimo zajedno, ukljuèujuæi podjelu odgovornosti. Tako je nevjerojatno spomenuti ono ¹to nismo u stanju prihvatiti u stanu unatoè istinskim namjerama. Struènjaci æe nam sigurno èesto davati do znanja da uporaba odreðenih rijeèi u èestim razgovorima nije obavezna.

Reèenice koje moraju izazvati partnera, vrijeðati njegovu obitelj, usporedbe i odluke koje ga gledaju negativno i ne koriste ga. Ljubav ne nestaje preko noæi, ali èesto ne shvaæamo da je problem, ali i samo u pogre¹noj komunikaciji, koja je rijetka ili rijetko prisutna. Odnos je te¾ak posao, pogotovo kada jedan od supru¾nika ne vidi problem, koji je pak uvjet za frustraciju i nezadovoljstvo voljene osobe. Zajednièka terapija je prava ideja ako ¾elimo sebi dati priliku za sljedeæi procvat ljubavi.