Raspravu o talijanskom prijevodu

Tumaèenje postaje lak¹e komunicirati izmeðu dvoje ljudi koji ne komuniciraju na sada¹njem jeziku. Naravno, kada je u svim podruèjima, tumaèenje raèuna na nove kategorije. Konferencijsko prevoðenje je jedan od njih. I na ¹to se oni oslanjaju i kako ih koristiti?

©to znaèi konferencijsko prevoðenje?Takvi prijevodi konferencija provode se posebno u konferencijskom centru. Mogu se provoditi tijekom razlièitih rasprava ili va¾nih poslovnih sastanaka. Mo¾e meðu njima uèiti prijevod uzastopno ili istovremeno. Ako u razgovoru postoji veæa kolièina likova iz udaljenih zemalja, obièno se koristi simultano prevoðenje. Ove uzastopne manje koriste se jer ne donose tako dobre rezultate.

Institucionalno i vlastito tr¾i¹tePrijevodi konferencija takoðer dijelimo na dva naèina. To je takoðer i institucionalno tr¾i¹te, kada je i privatno. Meðunarodne institucije, kao ¹to je EDC, èesto organiziraju vi¹ejeziène sastanke. Tada je po¾eljno trenirati s nekoliko drugih jezika na jedan od prethodno uspostavljenih materinskih jezika prevoditelja. Takav konferencijski tumaè mora stoga biti uvjeren u velike informacije i praktiène vje¹tine. Nije dovoljno samo govoriti engleski ovdje. Dobar prevoditelj konferencije treba teèno govoriti na razlièitim jezicima. Zahvaljujuæi tome, automatski æe prevesti cijelu konferenciju, bez obzira tko æe u njoj sudjelovati. Ako, meðutim, pripada privatnom tr¾i¹tu, cijela situacija izgleda malo drugaèije. Privatne ustanove obièno preferiraju dvojeziène sastanke. Na takvim konferencijama sudjeluju ¾ene iz druge dvije zemlje. Stoga se na sastanku dobivaju prevoditelji koji dobro govore samo dva jezika.

®elite li postati prevoditelj?Dakle, ako se pitamo kako postati prevoditelj, trebali bismo pro¹iriti svoje razmi¹ljanje o tom elementu. Trenutno je èak i tumaèenje izravna potkategorija. Ako ¾elimo doæi do konferencijskog tumaèenja, moramo imati stvarno veliko znanje. Trebamo teèno govoriti barem neke strane jezike. Zahvaljujuæi tome, meðunarodne æe institucije imati koristi od poznatih usluga. A buduæi da æemo raditi za njih, brzo æemo pobolj¹ati svoje osjeæaje i dati nam priliku da preuzmemo uèinkovitiji rad.