Razvoj it a i tehnologije

Automatizacija procesa u poduzeæu kupit æe za njegovo uèinkovito funkcioniranje. Razvoj IT podruèja usmjeren je na uvoðenje pobolj¹anja u sve odjele. Programi za tvrtke olak¹avaju poslovanje i omoguæuju u¹tedu dragocjenog vremena. ©to se tièe osoblja, treba izdati profesionalni program za ljudske resurse i plaæe.

Za¹to su programi tako va¾ni?Osim toga, vrijedi voditi raèuna o odgovarajuæem programu za bilje¾enje radnog vremena, pogotovo ako zapo¹ljavamo veliki broj zaposlenika u korporaciji. Financije i mi æemo pobolj¹ati raèunovodstveni program, zahvaljujuæi kojem davanje raèuna, naloga ili drugih tekstova neæe biti te¹ka i monotona aktivnost. Ona nema raèunalo u korporaciji koja ne bi imala glavni uredski softver. Zaposlenici imaju pristup najnovijim programima. Trgovci i treneri izvlaèe iz èasopisa kako bi pripremili prezentacije, financijeri imaju razlièite primjedbe o izvje¹æima i praksama. Svi zaposlenici trebali bi biti u stanju nositi se s osnovnim programima, kao ¹to su procesori rijeèi.

Programi se igraju u drugim industrijamaJedna od industrija koja ima veliku kolièinu softvera je grafièka industrija. Ljudi u ovom dijelu fotografiraju sebe, stvaraju reklamne plakate, oglase i druge marketin¹ke materijale. Programi za grafièke tvrtke svakako su skuplji jer je njihova funkcionalnost vrlo ¹iroka. Programeri su jedinstveni iz takvih profitabilnih zanimanja u moderno doba. U postupku do uspjeha ne obraæamo pa¾nju na èinjenicu da nas hrani neistinitim slikama. Sluèaj su modeli primljeni na plakatima. Vrlo èesto su njihova povlaèenja toliko retu¹irana da nitko od njih nije bio u obliku kri¾anja na cesti. Imaju izglaðene bore, ujednaèene proporcije figure, promijenjeni oblik, boju kose, oèi. Kanon ljepote koji izvode mediji nije prikladan u stvarnom svijetu. Nitko ne postoji jednako dobro kao ¾ene koje primaju oglase za odjeæu, kozmetiku ili druge usluge. Dobri ljudi su tada u sustavu, tinejd¾eri su problemi s bulimijom ili anoreksijom jer ne prihvaæaju vlastiti izgled.