Razvoj zaposlenika na primjeru tvrtke

Trening je naziv nastave koja vam omoguæuje da steknete, dopunite ili pobolj¹ate obrazovne i profesionalne profile potrebne za izgradnju odreðenog posla. Osoblje treninga su obièno kameralni teèajevi, s prilièno malim brojem polaznika, buduæi da u njima sudjeluje najvi¹e trideset ljudi. Sada¹nji broj sudionika automatski vraæa velièinu ¹kolskog razreda, a to udru¾ivanje nije besmisleno. No, obuka osoblja je, meðutim, oblik obrazovanja, iako nije namijenjena djeci i mladima, nego odgovornim osobama. Postoji nekoliko naèina za treniranje, ovisno o vrijednosti kategorizacije:

otvoreni treninzi - dostupni su praktièno svima, a poèetak u njima je dodatni, iako poduzetnici mogu voditi svoje zaposlenike na zadnjem standardu obuke osoblja, pokrivajuæi normu tro¹kova sudjelovanja. Poljska agencija za razvoj poduzetni¹tva (PARP trenutno provodi dru¹tvenu kampanju Ulaganje u osoblje, u kojoj potièe stalno pobolj¹anje kvalifikacija zaposlenika i osigurava online bazu podataka koja sadr¾i podatke o dostupnim materijalima za otvoreno osposobljavanje.zatvorene obuke - organizirane su prema potrebama pojedinog subjekta narud¾be (npr. osposobljavanje osoblja iz poznate tvrtke, zainteresirane strane su usmjerene na takvu vrstu obuke od strane vlasnika, odnosno organizatora.interne obuke (interne obuke - odr¾avaju se uz potporu vlastitog osoblja za obuku odreðenog radnog mjesta;vanjsko osposobljavanje - njihovo izvr¹enje organizira organizator specijaliziranih tvrtki za osposobljavanje koje je dom posla. Postoji tzv registar ustanova za osposobljavanje (tj. nejavni subjekti koji pru¾aju izvan¹kolsko obrazovanje na temelju posebnih propisa koji provode obuku za tra¾itelje posla i nezaposlene osobe stvorene masovnim kljuèevima. Ove ustanove podlije¾u upisu u registar tvrtki za osposobljavanje, koji razvijaju vojvoðanski uredi za rad.