Rezae s te inom

Dr Farin Man

Kod rezaèa najèe¹æe se vide skladi¹ta u kojima se kobasice i sirevi prodaju po te¾ini. Ali u velikim kuæanstvima prihvaæaju se rezaèi i za vlastite potrebe. Meðutim, rezaè za mage je ureðaj koji se uglavnom koristi u gastronomiji i trgovinama. Tro¹ak od nekoliko stotina ili èak tisuæu i pol tisuæa dobara na rezaèu za mnoge ljude vjerojatno je predug da mi dopusti da ga kupim kuæi, samo da bih dnevno prerezao nekoliko kri¹ki ¹unke.

Sreæom, u èasopisima, zahvaljujuæi rezaèima, mo¾emo kupiti dimljeno meso narezano na jednostavne tanke kri¹ke, ¹to nam uvelike poma¾e da svakodnevno doruèkujemo, ili samo nove sudbine koristeæi hladna jela i sireve narezane na tanke kri¹ke. Ako vodimo trgovinu u kojoj se èini da su proizvodi od mesa jaki, kupnja rezaèa je norma - danas, malo kupaca kupuje narezak ili sir u tom segmentu, iz gore navedenih razloga - kupovati ih je mnogo dalje i jeftinije nego da se ula¾e u rezaè iskljuèivo za rezanje kuæna uporaba.

Sliceri koji su veæ dostupni u prodaji su doista vrhunski alati, usmjereni na precizno, precizno rezanje kobasica na duge kri¹ke zahvaljujuæi vrlo osjetljivim i brzim pokretnim no¾evima. Za pokretanje rezaèa, sve ¹to trebate uèiniti je ukljuèiti gumb, nakon ¹to je njegova uporaba povezana s rizikom od o¹teæenja ruke, tako da bi trebala raditi samo nakon treninga, takoðer s velikim oprezom. Meðutim, ako poduzmemo sve mjere opreza, mo¾emo koristiti ovu opremu sve dok ne bude najmanje rane na prstu. Sliceri se najèe¹æe okreæu poslu, a jo¹ uvijek u restoranima, hotelima, tvrtkama koje proizvode komforne proizvode, ugostiteljske tvrtke iu snazi raznih mjesta. Osim rezaèa za hladna jela i sireve, mo¾emo kupiti i komad namje¹taja za rezanje kruha, rado se igrali ne samo u pekarama, veæ iu kuæanstvima. Na primjer, gdje ¾elite kupiti kruh u punom obroku, nerafiniran kruh, ili sami peæi kruh, takav rezaè je vrlo koristan, jer, nakon svega, rezanje vruæeg kruha no¾em je opasno.