Slomljeni jac dio

Povræe je najzdravija hrana za ljude. Na svijetu postoji i 250 vrsta povræa. Oni su izvor vitamina C, provitamina A, kao i vlakana i minerala. Imaju veliku biolo¹ku i ekolo¹ku cijenu. U svakom domu u kojem se jede puno povræa, kao iu ugostiteljskim objektima, ostale vrste rezaèa nezamjenjiv su proizvod. A pogotovo ako u bliskoj buduænosti morate izrezati znatnu kolièinu povræa.

Chocolate slim

Strojevi za rezanje povræa imaju brojne prednosti. Najva¾nija meðu njima je praktiènost i u¹teda vremena. To je neprocjenjiva usluga u redu priprema za blagdane ili obiteljske proslave. I jo¹ dok se èuva za zimu, kada moramo rezati puno povræa i voæa. Osim toga, elektrièni rezaè osigurava sigurnost korisnika. Zbog toga ¹to posebno kuæi¹te i izvorna velièina rupa omoguæuju usitnjavanje i trljanje raznog povræa bez straha od spajanja rezanja. Nedostatak je ¹to mo¾emo odabrati debljinu, polo¾aj i stil koji bismo ¾eljeli dobiti od narezanog povræa. A sve zato ¹to rezaè povræa koristi nekoliko diskova za rezanje u setu. Osim toga, cijeli bogata na vrlo sna¾an naèin rastaviti, ¹to vraæa priliku za lako ¾ivjeti joj èist. Ne trebamo se sjetiti straha da æe se pridru¾iti njegovom uni¹tenju, jer je rezaè otporan na koroziju, jer je izraðen od tvrdog materijala koji neæe hrðati. Ako namjeravamo nabaviti rezaè, moramo uzeti u obzir na¹e potrebe. Ako kuhamo vrlo rijetko i za manji broj ljudi, mo¾emo èak i odustati od kupnje. Meðutim, ako pripremimo mnogo konzervi, tada æe ovaj ureðaj pridonijeti kuæi. Prilikom kupnje obraæamo pa¾nju na veliko kuæi¹te, vrstu jakih i desnih ¹titova koji su temelj njegove moæi. Buduæi da je prikladan rezaè za pripremu obroka, salata, salata, èuva se i vi¹e neæe biti smetnja i braniti se ugodnom zabavom. Mnogo povræa mo¾e biti sirovo, tako da æete ih uèiniti velikim samo potaknuti da ih konzumirate jaèe. Od razlièitih namirnica mo¾emo birati, jer u Poljskoj jedemo oko 50 vrsta povræa.