Stomatologa na poreznoj kartici

Stomatologija u uvjerenju o dr¾avnom lijeèenju, za kolièinu pacijenata, samo je zdravstvena ustanova, koja nije obuhvaæena poreznim zakonom. Meðutim, ako stomatolog provodi privatnu praksu, onda je on odgovoran za previ¹e svojih usluga da raèuna s poreznom upravom i plaæa porez za pomoæ u iznosu koji je odredio taj ured.

Obveza obraèunavanja s financijskim uredomTo ne bi bilo u planu, ako lijeènici koji provode privatnu medicinsku praksu ne bi napravili raèun u uredu, kada bi to stvorilo metu za obuæara ili raèunalnog tehnièara. S poduzetnièke perspektive, stomatolog je stoga isto poduzeæe za pru¾anje usluga i treba ga platiti u poreznom uredu. Naravno, lijeènici raèunaju na ne¹to drugaèije vrijednosti od dokaza za obuæara. Ali va¾no je da se mi, kao pacijenti, sjetimo da se i dalje sjeæaju takve obveze. Izvje¹taji iz ovih mjeseci, meðutim, pokazuju da struènjaci ne plaæaju jer to ide s oporezivanjem, pa je vrijedno odlaska na datum kod stomatologa kako bi zatra¾ili raèun. Recimo takoðer da je raèun osnova za prihvaæanje ¾albe za uslugu, kao i za bilo koju drugu uslu¾nu tvrtku.

Koji je iznos najprikladniji za stomatologa?Zubar s financijskim fondom na to æe raèunati ne¹to manje predmeta nego, primjerice, prodavaonica namirnica. Takoðer æe ispisati prilièno kratke raèune, s nekim ili dvije stavke, i neæe koristiti ovu blagajnu nekoliko stotina puta dnevno, kao u uspjehu trgovine, samo nekoliko ili desetak puta. Stoga bi stomatolog trebao ulagati u malu velièinu, pojednostavljen, iznimno jednostavan za kori¹tenje. Na¾alost, postoji spremnost na tra¾enje takvog ureðaja, dok trgovine vjenèanjima nude ¹iroke modele. Profesionalni prodavaèi najèe¹æe savjetuju izbor novitus nano e.

Èesto zaboravljamo da je privatna stomatolo¹ka ordinacija trgovina kao i druga, te da stomatolog takoðer ima obvezu plaæanja u poreznom uredu. Stoga smo obièno spremni zatvoriti oèi pred posljednjom vrstom nepravilnosti. Stoga nije ponosan, ali ne bismo ga trebali tro¹iti. Privatna medicinska praksa je posao kao i svaki drugi, slu¾i samo za zaraðivanje ljudi, a ista porezna pravila primjenjuju se na kretanje stomatologa kao i svaki drugi obièni poduzetnik koji popravlja perilice ili televizore.