Trgovcu nije lako

Trgovac u¾iva u velikom ¾ivotu. Nije sve poznato drugaèije. Pozicija u trgovini je nepredvidiva. Kao pripovjedni potporanj. Morate zapamtiti o moæi èinjenica i potreba. Nema rezultata o rezultatima bez da to uèinite prvo. Prodaja neæe poèeti bez prethodne analize. Ako ne upoznajete izvoðaèe, neæete moæi ni¹ta pomicati. Ako preskoèite bitne rituale, neæe biti sastanaka. Bez sastanaka neæe biti ponuda ili finalizacija prodaje.

Kalendar napu¹ta s bilje¹kama, ali sve treba analizirati ruèno. Sustav poduzeæa te¹ko se podudara za tako znaèajnu i detaljnu analizu.Tra¾im iz takve internetske faze program koji æe omoguæiti sveobuhvatnu analizu, prodaju i kupce. Takoðer æe omoguæiti kombiniranje informacija s razine prodaje, meðu dokumentacijom, s profilima svakog kupca. To bi onda omoguæilo da se upoznaju potrebe, naravno podr¾ane solidnim intervjuom. Tada je lak¹e izraditi prijedloge ponuda. Analitièki CRM je sustav koji sistematizira znanje o svojim korisnicima i zna kako uskladiti ponudu s njihovim potrebama. To savr¹eno nadopunjuje sljedeæu ideju, èiji sam obris predstavio na najvi¹oj ploèi. ®elio bih organizirati pozivni centar u ime. Nova tvrtka pomogla bi organizirati poèetni probir meðu potencijalnim kupcima.Program bi pomogao u samom izvje¹æivanju odbora. Moja stara je zahtjevna jedinica. Kombinacije na vi¹e razina i na vi¹e razina pomoæi æe zadovoljiti glad za vje¹tinama u suvremenom obliku i ogranièiti vrijeme dono¹enja odluka. Tehnolo¹ki napredna crm definitivno postoji kao svojevrsno zapovjedno sredi¹te. Omoguæite pristup filtriranim informacijama za prvi tim i puno zaposlenika koji ispunjavaju uvjete. Solidne statistike æe dati usporedbu profila svakog korisnika, omoguæiti njihovo grupiranje, ¹to æe omoguæiti segmentaciju baze i njezinu naknadnu obradu. Upravljanje statusom kupaca va¾na je stvar u organiziranju reklamnih kampanja koje raèunaju na smjer dolaska do novih kupaca, ali i na povratak izgubljenih.Postoji snaga u strogom crm-u, èije kroæenje mo¾e biti ozbiljno za uspjeh bilo kojeg posla.