Usisavanje pra ine

Jo¹ od ubrzanog razvoja industrijskih grana koje se prije svega odnose na obradu dokumenata i drugih vrsta materijala, proizvodni pogoni bore se s prekomjernim opra¹ivanjem na radnom mjestu. Komplikacije s posljednjim kombiniranim problemom ne odnose se samo na jednu sigurnost na podu proizvodnje, jer, kao ¹to mnogi od nas znaju, ekonomska pra¹ina je zapaljiva, vjerojatno uz moguænost izazivanja eksplozije ili po¾ara.

No, vrlo va¾no pitanje je zdravlje radnika izlo¾enih lo¹em utjecaju oneèi¹æenja pra¹inom. Kao ¹to studije pokazuju, lijeèenje pretjerano pra¹njavih soba dovodi do mnogih bolesti, od problema s di¹nim centrom i pluæima do raka.Zbog toga u umjetnosti o zdravlju i udobnosti zaposlenika, ali i brizi o sigurnosti na radnom mjestu, poduzeæa ula¾u u sve uèinkovitije sustave ekstrakcije pra¹ine u sektoru (sustavi za uklanjanje pra¹ine. Na tr¾i¹tu postoje mnoge tvrtke koje koriste sveobuhvatan sustav za prikupljanje pra¹ine. Pokreæu se pojedinaèni projekti u kojima se primjenjuju rje¹enja prilagoðena potrebama odreðenog proizvodnog pogona.

Uz ciklonske separatore, bacaju se i tkaninski filtri. Tehnologije proèi¹æavanja zraka ovise o vrstama pra¹ine s kojima se ured treba nositi.Opæenito je zapa¾eno da se najozbiljnije pra¹ine stvaraju tijekom o¹trenja, bru¹enja i poliranja. Drugi izvori formiranja kazne su procesi koji prate obradu drva, biomase, u sektoru stakla, keramike, vapna, metalurgije i rudarstva. Kada je sada izlo¾enost pra¹ini vrlo opasna za zdravlje gosta, a èesto i osobe koje napreduju u pra¹njavim uvjetima pate od trenutnih profesionalnih bolesti. Od posljednjeg poèetka, preporuèljivo je raditi kao najte¾e probleme na kraju kako bi se smanjila pra¹ina u pozadini rada.

Moderni sustavi filtracije u tom su razdoblju osigurali veliku kolièinu glamura i izvrsne sigurnosne polo¾aje u poslovanju u kojem nastaje prekomjerno zagaðenje pra¹inom. Uklanjanje pra¹ine je kljuèni uvjet za uèinkovito djelovanje takvog poduzeæa, a nije vrijedno ¹tedjeti na filtriranju organizama i vrijedi ulagati u najbolju instalaciju. Na poljskom tr¾i¹tu postoji niz tvrtki specijaliziranih za otpra¹ivanje postrojenja koja se temelje na drugim tehnikama i rje¹enjima. Od slo¾enih modularnih sustava do neovisnih hibridnih instalacija.